bear-3096377_1920

Provoz MŠ od 12. dubna 2021

Petra Fialová

Od pondělí 12. 4. 2021 bude dle Mimořádného opatření MZd umožněna v MŠ osobní přítomnost

  1. dětí, které v tomto školním roce plní povinné předškolní vzdělávání
  2. dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné, pokud jejich zákonní zástupci jsou:

a)       zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b)      pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c)       pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d)      zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e)      příslušníci ozbrojených sil,
f)        zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g)       zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h)      zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i)        zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j)        zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Prosíme rodiče těchto dětí, aby telefonicky kontaktovali MŠ do pátku 9.4. 2021 do 14:00 hod.

POVINNÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ

  • vztahuje se na všechny děti, které se budou účastnit vzdělávání v MŠ
  • bude prováděno 2x týdně (pondělí, čtvrtek) neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem z nosu či krku za asistence zákonného zástupce či jiné osoby, která musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit (v této souvislosti žádáme rodiče o osobní přítomnost 1. den testování, tedy v pondělí 12.4. a příchod do MŠ s dostatečným předstihem) !!!
  • nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu
  • pokud se dítě odmítne otestovat, pak není možné, aby bylo osobně přítomno na vzdělávání (toto dítě bude ze vzdělávání omluveno)

Podmínka testování se považuje za splněnou, pokud bude doloženo, že dítě:

  1. prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  2. má negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření MZd k provádění testů
  3. má vystavený certifikát MZd o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Postup v případě pozitivního testu https://msolesinky.cz/diagram-testovani/ Škola vydá zákonnému zástupci pozitivně testovaného dítěte potvrzení. Zákonný zástupce je poté povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Tato povinnost se nevztahuje na děti pobývající v mateřské škole.

Veškeré dotazy k povinnému testování dětí v MŠ najdete na odkazu: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

0
Would love your thoughts, please comment.x