Školní vzdělávací program

Co je školní vzdělávací program (ŠVP)?

Možná jste postřehli, že školním osnovám, tak jak je známe ze škol my, dospěláci, nadobro odzvonilo. Byly příliš svazující a unifikované. Místo toho aktuálně školy (i mateřské) vyučují podle rámcového vzdělávacího programu (RVP). Jedná se o dokument, který vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a ve kterém je rámcově stanoveno, co by měl absolvent toho kterého stupně vzdělání zvládnout, co by si měl osvojit.

Každá škola si na základě tohoto rámcového dokumentu vypracovává vlastní program, kterému se říká školní vzdělávací program (ŠVP). Ten má oproti dříve používaným školním osnovám tu výhodu, že se dá modifikovat podle potřeb dané školy. Co to znamená? Učitelé si mohou výuku přizpůsobit místním podmínkám, možnostem a schopnostem žáků a svým vlastním představám.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v šatnách mateřské školy. V celém znění si jej můžete stáhnout níže na této stránce.

Jednotlivé třídy pak mají svůj originální TŘÍDNÍ PROGRAM, s nímž budete seznamováni v průběhu roku prostřednictvím her, činností, aktivit a akcí, které konkrétní třída vašim dětem nabídne.

Stáhněte si ŠVP v plném znění

Máme povinnost připravovat ŠVP v předepsané podobě. Nechceme vás ale zbytečně zatěžovat, proto níže na této stránce nabízíme to nejdůležitější – témata pro následující školní rok. Pokud vás zajímá podrobný plán rozepsaný včetně cílů a konkrétních aktivit, stáhněte si jej v PDF.

Školní vzdělávací program: Tajemství duhové kuličky

Vzdělávací obsah je rozpracován do tří integrovaných bloků, které vymezují charakteristiku hlavního smyslu, příležitosti, s kterými se děti setkávají, dále záměry, cíle jednotlivého bloku a výstupy, kterých by měly děti dosáhnout zpravidla na konci předškolního období. Tyto integrované bloky jsou obohaceny dílčími projekty a doplňkovým programem. Dílčí projekty mají taktéž svoje cíle a vzdělávací nabídku, vstupují do jednotlivých integrovaných bloků na základě volby a potřeb pedagogů.

Toto rozpracování je předmětem třídních vzdělávacích programů (TVP). Integrované bloky jsou pro všechny pedagogy závazné, z nich pak mohou pedagogové tvořit podtémata ve svých TVP (třídních vzdělávacích programů) dle potřeb, situací. Program nabízí dostatek prostoru pro jejich tvořivost, pro možnost reagovat na aktuální podmínky té dané třídy. Pedagogové též pracují se stanovenými záměry z jednotlivých integrovaných bloků ve svých TVP, transformují je do podoby, která odpovídá potřebám diagnostiky dané třídy. TVP nabízí možnost dalšího rozpracování.

Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd, jsou dalším rozpracováním školního vzdělávacího programu, upřesňují některé formulace, podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro tu kterou třídu, jako je režimové uspořádání dané třídy, spolupráci s rodinou apod.

I. Integrovaný blok: Podzimní duhová kulička
II. Integrovaný blok: Zimní duhová kulička
III. Integrovaný blok: Jarní duhová kulička

I. Integrovaný blok: Podzimní duhová kulička

Barevný podzim má kulička ráda,
pozve do něj svého kamaráda.

Dětem se představí kulička, pomocí které se seznámí s prostředím mateřské školy. Adaptují se na mateřskou školu, seznámí se s kamarády, se svou značkou a místem, kam se odkládají věci. Vytvoříme si společná pravidla třídy. Rozvineme schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem a vrstevníkům. Pomocí prostorových vztahů (nad, pod, za aj.) seznámíme děti s prostředím mateřské školy, ale také s jejím okolím.

Seznámíme se s plody podzimu, se sklizní ovoce a zeleniny. Přiblížíme dětem význam lidské práce na poli i v zahradě. Výtvarné a pracovní aktivity budou zaměřeny především na práci s listy, přírodninami, s barvami a s jejich odstíny. Rozvoj pohybových dovedností bude zaměřen na hry v přírodě a zdolávání přírodních překážek.

Budeme děti učit uvědomovat si změny v přírodě na podzim, jaký je význam životního prostředí pro člověka a jak o něj pečovat. Jak se připravují na zimu zvířátka v lese a kam odlétají ptáci. Rozvoj pohybových dovedností bude zaměřen na hry v přírodě a zdolávání přírodních překážek. Budeme děti učit uvědomovat si změny v přírodě na podzim, jaký je význam životního prostředí pro člověka a jak o něj pečovat. Společně s rodiči uspořádáme akce s podzimní tématikou.

 

 

II. Integrovaný blok: Zimní duhová kulička

Když paní Zima venku kraluje,
kulička modrobílou barvou maluje.

Přišla zima a sníh zbarvil kuličku do běla. Děti seznámí s příchodem adventu a tradicemi Vánoc. Zaskotačíme si s čertíky a Mikulášem. Připravíme si krátké vánoční představení pro rodiče spojené s tvořivým odpolednem. Naučíme děti koledy, básničky a upečeme si vánoční cukroví. Celou mateřskou školu vyzdobíme do vánočního a zimního.

Děti se pomocí pokusů dovědí o vlastnostech sněhu a ledu. Při sledování změn v přírodě nezapomeneme na zimní hostinu pro zvířátka. Podnikneme výlety do okolní přírody. Budeme hledat lesní zvířátka podle stop, krmit ptáčky a pozorovat vše, co nám nabízí zima. Zima přinesla také čas radovánek a dovádění na sněhu. Budeme rozvíjet dětskou fantazii v zimní přírodě. Hledat cestičky ve sněhu ve spojení s pohádkou, představovat si tajemná setkání se sněžnými skřítky, malovat do sněhu a stavět sněhuláky. Bobovat, zdolávat zimní překážkové dráhy a sněhové labyrinty. Pomocí encyklopedie a různých knížek se seznámíme se zimními sporty a zasportujeme si při zimní olympiádě.

Seznámíme se také s různými nemocemi a způsoby, jak jim předcházet. Dozvíme se také spoustu zajímavého o lidském těle. Přiblížíme si tradiční i netradiční povolání. Pohádky a písničky nás provedou obdobím Masopustu a masopustní rej vesnicí bude ohlašovat blížící se jaro.

 

 

III. Integrovaný blok: Jarní duhová kulička

Když na jaře všechno kvete,
kulička z kytiček věneček plete.

Kulička se probouzí ze zimního spánku do jara. Příroda nám poskytuje řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. To bude motivem pro různé výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami. Děti budou pozorovat přípravu zahrádek a všímat si, co vše se děje v trávě a v korunách stromů. Pomocí encyklopedií a pohádkových příběhů se naučí poznávat druhy jarních květin, mláďata domácích zvířat a ptáky vracející se z teplých krajin. Společně vyzdobíme MŠ a oslavíme velikonoční svátky. Seznámíme se s lidovými zvyky a tradicemi. Čeká nás také týden kouzelného čarování a převleků čarodějnic. V květnu proběhne oslava svátku maminek. Připomeneme si, jak důležité je soužití v rodině. Dětem vysvětlíme, jakou funkci má rodina, jak fungují vztahy a povinnosti mezi jednotlivými členy. Vyrobíme s dětmi dárek ke Dni matek a připravíme besídku pro maminky.

Léto se blíží a my se s kuličkou vydáme na cesty. Nejprve děti seznámíme s bezpečností na cestách, jaké dopravní prostředky nás obklopují a jak se chovat na silnici. Zařadíme hry s dopravní tématikou. Čekají nás totiž výlety, kde děti mohou aktivně využít svoje dosavadní znalosti. Oslavíme s dětmi jejich svátek. Červen je měsícem loučení, a to nejen s MŠ, ale především s předškolními dětmi, se kterými se rozloučíme společnou oslavou Rozloučení se s předškoláky.

V předprázdninovém období se děti seznámí, jak se chránit před úrazy a jaké nebezpečí nám kde hrozí. Příroda, počasí, slunce, bouřka, rostliny a jejich plody, zvířata budou předmětem různých pohybových, výtvarných, pracovních, pěveckých činností. Děti se setkají s péčí o druhé v souvislosti s přírodou, významem spolupráce, tolerance a ohleduplnosti.

Činnosti budou přenášeny ven na školní zahradu nebo do přírody.